Albrecht Dürer

Albrecht Dürer Gez. nach dem Standbild des Prof. Rauch in Berlin. In Erz gegossen v. Burgschmidt in Nürnberg http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=5382 urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-2337-8 9994/PoS MF Nr. 2337 Regensburger Porträtsammlung http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/ urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-2337-8

Albrecht Dürer

Gez. nach dem Standbild des Prof. Rauch in Berlin. In Erz gegossen v. Burgschmidt in Nürnberg

http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=5382

urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-2337-8

9994/PoS MF Nr. 2337

Regensburger Porträtsammlung

http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/

urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-2337-8


Albrecht Dürer Gez. nach dem Standbild des Prof. Rauch in Berlin. In Erz gegossen v. Burgschmidt in Nürnberg http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/anzeige.phtml?titel_id=5382 urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-2337-8 9994/PoS MF Nr. 2337 Regensburger Porträtsammlung http://rzbvm005.uni-regensburg.de/tut/ urn:nbn:de:bvb:355-rpslg-pos-mf-nr-2337-8