Des bon Bourgrachsher im Parlament zu Paris ward verbrant bei S. Johan genant en Greue/den 21. des Christmonats 1559.

Des bon Bourgrachsher im Parlament zu Paris ward verbrant bei S. Johan genant en Greue/den 21. des Christmonats 1559. [Franz Hogenberg?] <Künstler> software, multimedia [Köln?] [Franz Hogenberg?] <Drucker / Verleger / Buchhändler> 1559 ||| urn:nbn:de:bvb:29-einblatt-0059-8

Des bon Bourgrachsher im Parlament zu Paris ward verbrant bei S. Johan genant en Greue/den 21. des Christmonats 1559.

[Franz Hogenberg?] <Künstler>

software, multimedia

[Köln?] [Franz Hogenberg?] <Drucker / Verleger / Buchhändler>

1559

|||

urn:nbn:de:bvb:29-einblatt-0059-8


Des bon Bourgrachsher im Parlament zu Paris ward verbrant bei S. Johan genant en Greue/den 21. des Christmonats 1559. [Franz Hogenberg?] <Künstler> software, multimedia [Köln?] [Franz Hogenberg?] <Drucker / Verleger / Buchhändler> 1559 ||| urn:nbn:de:bvb:29-einblatt-0059-8